Nabídka služeb

Pro naplnění povinností vyplývajících z příslušných ustanovení Zákona o obchodních korporacích, Občanského zákoníku a Zákona o účetnictví při ověřování účetní závěrky, jsme připraveni ověřit účetní závěrku a výsledek hospodaření společnosti v rozsahu stanoveném Zákonem o auditorech a Komoře auditorů ČR a to při současném respektování příslušných Auditorských směrnic vydaných Komorou auditorů ČR.

Výsledek auditu poskytne akcionářům, vedení společnosti a obchodním partnerům informace o tom, zda údaje v účetní závěrce věrně zobrazují stav majetku a závazků, rozdíl majetku a závazků, finanční situaci a výsledek hospodaření a zda účetnictví je vedeno úplně, průkazným způsobem a správně.

 • Na základě výsledku ověření účetní závěrky vypracuje společnost AT – audit s.r.o. pro vaši společnost:
  • zprávu o ověření účetní závěrky včetně auditorského výroku
  • dopis vedení společnosti s podrobným uvedením poznatků směřujících ke zlepšení stavu organizace účetnictví, vnitřního kontrolního systému, evidence a správy majetku apod.
  • auditorský výrok k výroční zprávě
  • informace včetně výroku pro dozorčí radu
  • potvrzení údajů pro zveřejnění v obchodním věstníku
 • V případě zájmu Vaší společnosti jsme připraveni pro Vás dále zabezpečit:
  • audit konsolidované účetní závěrky
  • zpracování podkladů pro zveřejnění údajů z účetní závěrky v Obchodním věstníku
  • překlad auditorské prověrky a výroční zprávy do jazyka anglického

 • Shrnutí našich služeb:
  • audit
  • ověřování účetní závěrky a výsledků hospodaření
  • daňové a účetní poradenství
  • finanční poradenství včetně finanční analýzy
  • ekonomický a účetní servis
  • fúze
  • konzolidace účetní závěrky
  • servis v angličtině